99% ของพนักงานไทยยกให้ Generative AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Einstein Trust Layer

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) บริษัท AI CRM อันดับ 1 ประกาศผลสำรวจเรื่องการใช้งาน generative AI ในประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยมุมมองและพฤติกรรมการใช้งาน AI ในที่ทำงานของพนักงานไทย โดยแบ่งผลการสำรวจออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ด้านจริยธรรมและความปลอดภัย การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าในหน้าที่ทำงาน การสร้างความดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

จากการสำรวจของ YouGov ภายใต้การดำเนินงานของเซลส์ฟอร์ซ พบว่า พนักงานไทยเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน generative AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของตน อย่างไรก็ตาม พนักงานไทยหลายคนยังคงมีข้อจำกัดด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้ AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรม จนนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ AI ที่น่ากังวล

Einstein 1 Platform

โดยจากผลการสำรวจพบว่า

1. พนักงานไทยมองว่าการมีความเข้าใจและความสามารถในการใช้ generative AI จะสามารถเพิ่มผลิตผลในการทำงาน (productivity) และเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของพวกเขาก้าวหน้าขึ้น อีกทั้ง generative AI ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานของพนักงานอันเกิดเป็นประสิทธิผลแก่ธุรกิจ

 • AI ถูกใช้อย่างแพร่หลายในที่ทำงาน
  • 90% ของพนักงานไทยใช้ AI ในงานทั่วไปที่ทำในแต่ละวัน (daily work tasks)
  • 65% ของพนักงานไทยใช้ generative AI เพื่อทำงานของพวกเขาให้เสร็จสิ้น
 • พนักงานไทยเกือบทุกคน (99%) ที่ได้ใช้งานและกำลังใช้ generative AI อยู่แล้ว กล่าวว่า generative AI ช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
  • 92% ของผู้ที่ใช้ generative AI ลงความเห็นว่า generative AI ช่วยให้งานของพวกเขาง่ายยิ่งขึ้น
 • พนักงานไทยมากกว่า 60% มองว่า generative AI เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ โดย
  • 60% เชื่อว่า หากมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่อง generative AI ในการทำงานจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งในองค์กร
  • 63% เชื่อว่า หากมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่อง generative AI ในการทำงาน จะส่งผลให้เป็นที่พวกเขาเป็นที่ต้องการในบริษัทต่างๆ 
   • 62% เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในเรื่อง generative AI

2. ความกังวลของพนักงานไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ความเสี่ยงด้านจริยธรรม และความปลอดภัยต่อธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้

 • พนักงานไทยมากกว่าสองในห้า (44%) มีความกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ generative AI ในที่ทำงานได้ และอาจทำให้พวกเขาตามไม่ทันเพื่อนร่วมงาน และเกือบหนึ่งในสี่ (23%) รู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ generative AI กับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา
 • เก้าในสิบ (90%) ของพนักงานไทยกล่าวว่ายังพบเจอกับอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการนำ generative AI มาใช้งานในที่ทำงาน อาทิ
  • ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ generative AI ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (34%)
  • ขาดการสนับสนุนจากนายจ้างในการใช้ generative AI (29%)
  • กลัวว่าการใช้ generative AI จะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านข้อมูลของทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัท (28%)
 • 77% ของพนักงานไทยกล่าวว่าบริษัทของตนไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการนำ generative AI มาใช้ในการทำงาน
 • ด้วยเหตุนี้ พฤติกรรมการใช้ generative AI ของพนักงานไทยในที่ทำงานจึงยังมีบางเรื่องที่น่ากังวล อาทิ
  • พนักงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุได้ว่า วิธีการทั้งหมดของการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรม (94%) หรือใช้ให้ปลอดภัย (90%) มีอะไรบ้าง
  • 84% ของพนักงานไทยที่ใช้ generative AI ในที่ทำงานยอมรับว่า พวกเขาเคยนำเสนองานที่ทำขึ้นโดย AI ว่าเป็นงานของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น 67%ยอมรับว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
  • จำนวนพนักงานไทย 2 ใน 3 (64%) ที่ใช้ generative AI ในที่ทำงานยอมรับพวกเขาแอบใช้แพลตฟอร์ม generative AI ที่นายจ้างสั่งห้ามไม่ให้ใช้ในองค์กร
 
3. ธุรกิจสามารถรักษาและการดึงดูดพนักงานผู้มีความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจได้ โดยการนำ generative AI มาใช้ในองค์กรของพวกเขา ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ พร้อมด้วยนโยบายและการฝึกอบรมพนักงานอย่างชัดเจนและครอบคลุม

 • พนักงานไทยต้องการที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ตามทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
  • การขาดการฝึกอบรมการใช้ generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ (34%) ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานไทยไม่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
  • 64% ของพนักงานไทยยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ generative AI อย่างมีจริยธรรมและปลอดภัยจากนายจ้างของพวกเขา
  • พนักงานไทย 37% เตรียมที่จะย้ายองค์กร หากองค์กรที่พวกเขาอยู่ปัจจุบันไม่มีการฝึกอบรมการใช้งาน generative AI แก่พนักงาน
 • องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถเอาไว้ได้ ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน generative AI โดย
  • 63% ของพนักงานไทยยอมรับว่า บริษัทที่มีนโยบายเชิงรุกและมีความก้าวหน้าในด้าน generative AI เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานมากกว่าองค์กรที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้
  • 37% ของพนักงานไทย ลงความเห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน หากนายจ้างไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ generative AI ในองค์กร

คุณรบส สุวรรณมาศ, Solutions Lead, เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย

 
คำกล่าวจากผู้บริหาร:

“Generative AI ถูกยกให้เป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ก็เป็นที่ยอมรับของพนักงานไทย ดังนั้น ธุรกิจจึงไม่ควรมองข้ามประโยชน์ที่ generative AI สามารถสร้างให้กับองค์กรและพนักงาน โดยการที่ธุรกิจจะสามารถนำ generative AI มาสร้างเป็นกลยุทธ์นั้น ควรมีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ (trust) เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ สิ่งนี้เริ่มต้นได้ด้วยการใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย มีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนในการใช้งาน เสริมด้วยการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย” คุณรบส สุวรรณมาศ, ผู้นำด้านนวัตกรรม, เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย กล่าว “นวัตกรรม AI ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสร้างความไม่มั่นใจให้แก่ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เซลส์ฟอร์ซในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม AI ที่เน้นการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้น เราพร้อมที่จะมอบแนวทางและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่พวกเขาไว้ใจ” คุณรบส กล่าวเสริม

Einstein Copilot

ใหม่กว่า เก่ากว่า