About Us


เราริเริ่ม Ai iT เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้อีกมากมายด้าน IT ในปี 2019 และวิดีโอคอนเทนต์ผ่านช่องทาง Youtube สำหรับรีวิวการใช้งานที่กระชับ สั้น เข้าใจง่าย 

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนได้รับรู้ถึงภาพถ่ายจากกล้องในแบบฉบับคนทั่วๆ ไป เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะกับตนเองได้ง่ายขึ้นในเฟสบุ๊คเพจ Shot on Smartphones