NTT Data เติมพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


เติมพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม : คุณวรรลภา พันธ์ครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนนำเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โดยเต้านมเทียมทั้งหมด เป็นผลลัพท์มาจากกิจกรรมภายใต้ชื่อ Sewing cup – Strengthening Heart for Breast Cancer  เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม โดยกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานเอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) สาขาอโศก และสาขาแจ้งวัฒนะ ร่วมกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการถ่วงน้ำหนักเพิ่มสมดุลในกับร่างกายเนื่องจากการสูญเสียเต้านมจากการผ่าตัด และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ลดอุปสรรคในการใช้ชีวิต และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยทุกคนให้เท่าเทียมคนปกติทั่วไป  

ใหม่กว่า เก่ากว่า