HP Inc. (ประเทศไทย) และมูลนิธิ HP ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมโครงการ Digital Youth ในโรงเรียน

 

บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมโครงการ Digital Youth แก่นักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา และโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม จังหวัดนครปฐม  และโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจ การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Digital Literacy การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างคิวอาร์โค้ด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ การสร้างคลิปวิดีโอประกอบการเรียนและการทำงาน การสร้างสรรค์กราฟิกทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากร


สำหรับมูลนิธิ EDF ได้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีแก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563


หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org


ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินงานจากองค์กรต่าง ๆ และได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ใหม่กว่า เก่ากว่า