Takeda ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม จาก Great Place To Work


ทาเคดา ประเทศไทย บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี 2565-2566 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - ธันวาคม 2566) จาก Great Place To Work® โดยการรับรองในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพและเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจขององค์กรที่มีต่อ “พนักงาน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และยังเป็นผู้ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสานต่อเจตนารมย์ของบริษัทฯ ในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับโลก หรือ Better Health for people and a Brighter Future for the world

นายปีเตอร์ สไตรบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ทาเคดา มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสในการเติบโตในสายงานได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งตลอดกว่า 50 ปีที่ทาเคดา ได้ดูแลสุขภาพคนไทย เราให้ความใส่ใจต่อพนักงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนและสร้างอนาคตที่สดใสให้กับโลก การรับรองนี้ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่เป็นที่บุคลากรคุณภาพล้วนอยากร่วมงานด้วย และเป็นสถานที่ที่น่าทำงานของพนักงานทุกคน”

ในฐานะบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ทาเคดา ให้ความสำคัญกับความหลากหลายเท่าเทียม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการรักษาและดูแลสุขภาพ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะทำให้พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจะยังคงสานต่อการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้แก่พนักงานต่อไปในอนาคต

Great Place To Work® เป็นหน่วยงานระดับโลกที่ทำการวิจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 สำรวจพนักงานมากว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อค้นหาหัวใจสำคัญของการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม Great Place To Work® ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถประเมินวัฒนธรรมองค์กรในแบบแผนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและสร้างผลผลิตทางธุรกิจที่ดีขึ้น ผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน Great Place To Work® มีวิสัยทัศน์ให้ทุกคนได้ทำงานในองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ภายในปี พ.ศ. 2573
ใหม่กว่า เก่ากว่า