HP Inc. (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล


เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงโลกดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน ล่าสุดบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบอุปกรณ์ไอซีที พร้อมงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ Learning on the GO! และจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองเพื่อสู่อาชีพในอนาคต รวมทั้งทำความรู้จักเอชพี อิงค์ ประเทศไทยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม

มร.ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเอชพี กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิเอชพี และมูลนิธิ EDF ภายใต้โครงการ Learning on the GO! จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักเรียน เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ HP Life และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงจะช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและความเข้าใจด้านดิจิทัลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ความเท่าเทียมกันด้านดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข และต่อเนื่องไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ เอชพีให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการพัฒนาด้านการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันปัญหาสังคมในชุมชนต่อไป เราเชื่อว่าเยาวชนที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาจะสามารถเข้าถึงงานที่ดีและโอกาสที่ดีในอนาคตได้”

นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา กล่าวว่า “ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี โดยความร่วมมือและประสานงานกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเช่นโรงเรียน ของเรา และได้ให้การสนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ และงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ Learning on the GO! ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาเป็นศูนย์สืบค้นวิทยบริการ (Resource Search Center) เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้น”

ทางด้านนายธีรพัฒน์ ศรีตระบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางหลวงวิทยา ตัวแทนนักเรียนกล่าวด้วยหน้าตาที่ดีใจอย่างยิ่งว่า “พวกเรานักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา ยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี เห็นความสำคัญของการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลจากตัวเมือง สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นโรงเรียนของพวกเรา การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากทางโรงเรียนมีอุปกรณ์ไอทีไม่เพียงพอ นักเรียนมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ได้ในชั่วโมงเรียนเท่านั้น รวมทั้งครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อหาคอมพิวเตอร์ให้ลูก ๆ ใช้งานได้ และเนื่องจากมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 นักเรียนแต่ละชั้นจะรับประทานอาหารกลางวันไม่ตรงกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานตลอดเวลา คณะครูเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสั่งงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะมิเช่นนั้นแล้วพวกเราต้องไปใช้บริการที่ร้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในตำบลของเรา ซึ่งค่าบริการค่อนข้างแพง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไอทีต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ค้นหาข้อมูลด้านต่าง ๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งพริ้นท์เอกสารสำหรับทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้ นอกจากนี้พวกเรายังได้รับความรู้มากมายจากกิจกรรมที่พี่ ๆ อาสาสมัครเอชพีมาจัดอบรมให้พวกเราโดยเฉพาะแนวคิดด้านการเรียน การศึกษาต่อ โอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเรานักเรียนทุกคนครับ”

สำหรับมูลนิธิ EDF ร่วมมือกับบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

ใหม่กว่า เก่ากว่า