LINE จับมือ TDGA ขับเคลื่อนการยกระดับหน่วยงานภาครัฐด้วยดิจิทัล

 

LINE เดินหน้าวิสัยทัศน์ Life on LINE ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยครบวงจร จับมือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ผสานความร่วมมือทางวิชาการ “รวมพลังสร้างคนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (TECH FOR GOV GEN1)” เพื่อยกระดับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทันกระแสโลกดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลเชิงลึกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐไปเมื่อเร็วๆนี้ฤทธิชัย วานิชย์หานนท์ หัวหน้าที่ปรึกษาธุรกิจหน่วยงานภาครัฐ รถยนต์และพลังงาน LINE ประเทศไทย กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของประชาชนคนไทย และสามารถพัฒนาบริการด้านดิจิทัลได้ตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทาย คือ การทำให้บริการดิจิทัลเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ LINE ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีฐานผู้ใช้งานคนไทยกว่า 53 ล้านคน พร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์มกลางยกระดับบริการดิจิทัลของภาครัฐให้เข้าถึงผู้ใช้งานคนไทยด้วย LINE OPEN API ที่สามารถเชื่อมต่อบริการดิจิทัลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วมาอยู่บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ LINE ยังมีแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่อย่างคอมมิวนิตี้ LINE Developers Thailand รองรับบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ LINE Open API เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบริการภาครัฐต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE ได้ด้วยตนเอง ผ่านการสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกับนักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจพัฒนา LINE API ทั่วประเทศ นับเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถต่อยอด เสริมสร้างแนวความคิดเพิ่มเติมในเชิงเทคนิคให้กับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี


LINE มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเติบโต โดยเฉพาะการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ดิจิทัล เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว นำพาประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต 


สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อการใช้งานและพัฒนาบริการภาครัฐบนแพลตฟอร์ม LINE สามารถติดต่อได้ที่ dl_th-age@linecorp.com

ใหม่กว่า เก่ากว่า