TCCtech ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Technology Solutions Partner ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ลูกค้า เพื่อก้าวสู่การเป็น Data-Driven Organization ด้วยระบบ ERP Solutions

 

ในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น หลายๆ ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในภาคธุรกิจ (Digital Resiliency) กลยุทธ์หลักที่สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ คือ การ Plan-Build-Run-Extend เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร  ได้จับมือกับหลายองค์กรชั้นนำของเมืองไทย ในการให้คำปรึกษา เสนอกลยุทธ์ และส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างกัน หนึ่งในประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับและอยากเล่าเป็นกรณีศึกษา คือ เรื่องของการพัฒนาระบบ ERP Solutions (Enterprise Resource Planning) เพื่อทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล นำระบบ ERP มาเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ของลูกค้าในการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตล้ำหน้าคู่แข่ง


Plan-Build-Run-Extend เส้นทางหลักเพื่อพิชิตเป้าหมาย

โจทย์ดังกล่าวจึงนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีซีซีเทคที่ต้องเข้าไปช่วยดำเนินการเพื่อปรับโฉมระบบการทำงานในองค์กรให้แก่ลูกค้า ผ่านกลวิธีหลัก คือ Plan-Build-Run-Extend เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบ End-to-End Services โดยแบ่งออกเป็น 3 Phases คือ


Phase 1: การเตรียมความพร้อมให้ระบบ ในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อาทิ ระบบจัดการบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบการวางแผนการผลิต ระบบจัดการคลังสินค้า ฯลฯ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรของลูกค้า ดังนี้

  • พัฒนาระบบ ERP ใหม่ เพื่อทดแทนระบบการทำงานแบบเดิม
  • จัดการ Database ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้พนักงานทำงานได้มีระบบยิ่งขึ้น
  • พัฒนาข้อมูลให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใส
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรสู่ Data-Driven Organization ที่บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 

Phase 2: การนำเครื่องมือและเทคโนโลยี Business Intelligence (BI) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของบริษัท ทั้งมุมมองในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต ให้ลูกค้าเห็นภาพการดำเนินธุรกิจและสามารถนำข้อมูลมาช่วยประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Phase 3: การต่อยอดธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลให้องค์กร ในแง่ของการควบคุมสายการผลิต, การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big data, การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน, การคำนวณความเสี่ยง, โดยการนำข้อมูลภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ประกอบกัน และนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อวางแผนและรับมือทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้ลูกค้ามีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และพร้อมก้าวสู่การเป็น Data-Driven Organization ได้อย่างแท้จริง


*ประสบการณ์และความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

  • มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบ Data แบบรวมศูนย์ ประมวลผลเข้าใจง่าย 
  • ช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในองค์กร ลดภาระค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการทำงาน
  • สามารถนำเอาข้อมูลมาประกอบการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามสถานการณ์

 

หลังจากการนำโซลูชั่นดังกล่าวมาช่วยยกระดับองค์กรสู่ความเป็น Data-Driven Organization ทีซีซีเทคจะยังคงดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เชิงบวก ทั้งในแง่การให้ความรู้ ความใส่ใจ ตลอดจนการช่วยเหลือลูกค้าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการหรือโซลูชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการและโมเดลธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากทีซีซีเทค ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร

ใหม่กว่า เก่ากว่า