NTT DATA Technology Foresight 2022 คู่มืออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีเข็มทิศยกระดับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


เทคโนโลยี กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกไม่ใช่เพียงมิติของการสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจ แต่ยังมีความสำคัญในมิติของการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก โดยการเรียนรู้อัพเดทเทรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ คือ หัวใจความสำเร็จในโลกยุคนี้

บริษัท เอ็นทีที เดต้า จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลกเผยแพร่รายงานคาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำปี 2565 (NTT DATA Technology Foresight 2022) ที่กำลังจะเกิดขึ้น บนเว็บไซต์ https://www.nttdata.com/global/en/ เพื่อองค์กรที่ต้องการศึกษาแนวโน้มด้านเทคโนโลยี โดยในรายงาน NTT DATA Technology Foresight 2022 นี้ ประกอบไปด้วย 2 สำคัญ ได้แก่ "บทนำ" ที่ระบุถึงถึงมุมมองทั่วไปของเทคโนโลยีในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านไอทีซึ่งสรุปแนวโน้มด้านไอที 3 แนวโน้มสำคัญได้แก่ดังนี้ 1.เทคโนโลยีคือตัวแปรหลักที่เร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 2.เทคโนโลยีกับการก้าวข้ามขอบเขตที่กำหนดไว้ และเพื่อการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และ3.เทคโนโลยีกับการค้นหาบรรทัดฐานใหม่ ระหว่างโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริง และส่วนที่ระบุ "เทคโนโลยีเกิดใหม่" เจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านของเทคโนโลยี และทำการคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่โลกคาดหวัง

6 เทรนด์ ได้แก่

1. AI ปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่จะช่วยปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนไป
3. ซอฟต์แวร์จะกลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญของการเติบโต
4. ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
5. เกิดการผสานคุณค่าของเทคโลยีกับโลกที่เราอยู่
6. เทคโนโลยีช่วยเปิดทางใหม่ๆ สู่อนาคตที่ดีกว่า

NTT DATA กำลังพัฒนาการสื่อสารเชิงลึกที่มุ่งสู่โลกอนาคต และได้แบ่งบันข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญต่อโลกและธุรกิจให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเสมือนพาทเนอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเข็มทิศนำวางกลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ๆ และเป็นส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและบริการที่จำเป็น

โดย NTT DATA Technology Foresight" ถูกเผยแพร่ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อระบุกระแสเทคโนโลยีและกระแสสังคมที่สำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของเทคโนโลยี และกรณีศึกษา ตลอดจนข้อมูลการคาดการณ์มากมายที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต "NTT DATA Technology Foresight" ได้ให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนหน่วยงานหรือภาคธุรกิจสามารถอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีผ่านลิงค์ "NTT DATA Technology Foresight" หรือดาวน์โหลด Infographic NTT DATA Technology Foresight 2022


เป้าหมายการสร้าง รายงาน NTT DATA Technology Foresight ก็เพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตกับพาทเนอร์ทั่วโลก โดยเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่จำเป็นให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในโครงการที่ผ่านมา

· มูลนิธิ Green Software Foundation (GSF)ได้พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อวัดความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอน หรือ Software Carbon Intensity (SCI) เป็นวิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่ผ่านมาด้วยซอฟท์แวร์ NTT DATA ในฐานะสมาชิก GSF ได้ทำงานร่วมกับสมาชิกของมูลนิธิจากบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ในเวอร์ชั่นอัลฟ่า ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่า 


· NTT DATA Corporation ร่วมกับทีมวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์โคจิ นากาโนะ ได้พัฒนาวิธีการคำนวณแบบใหม่ด้วยวิธีการ Adaptive Bulk Search สำหรับการค้นหาข้อมูลด้วยความเร็วสูง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการปรับใช้ให้เหมาะสมที่สุด


ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน NTT DATA Technology Foresight จะยังคงสนับสนุนการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่ความร่วมมือกันประกอบกิจการและดำเนินกิจกรรมในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ใหม่กว่า เก่ากว่า