รพ.มะเร็งชีวามิตรา ชู Liquid Biopsy นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์มะเร็งจากเลือดชี้ตรวจพบเร็วช่วยเพิ่มโอกาสการรักษา


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผย โรคมะเร็งหากตรวจพบเร็ว เท่ากับช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้มากขึ้น ชี้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งยังสูง เนื่องจากตรวจเจอในระยะลุกลาม ละระยะเวลารอคอยในการตรวจรักษาที่นาน ชูนวัตกรรมการแพทย์ Liquid Biopsy ตรวจหาและวิเคราะห์มะเร็งจากเลือดของผู้ป่วยได้รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผ่าตัดชิ้นเนื้อ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากมะเร็ง สามารถระบุตำแหน่ง พร้อมผลการรักษาที่รวดเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที ตามอาการของผู้ป่วยระหว่างการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรักษาหายเมื่อตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น 

 


นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยว่า Liquid Biopsy (ลิควิด ไบออฟซี่) นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์มะเร็งจากเลือด ในขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลง การกลายพันธุ์ หรือความผิดปกติของยีนมะเร็ง นำไปสู่การวิเคราะห์ที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า 90% ภายในระยะเวลาเพียง 12 วัน และนำผลการตรวจที่บ่งบอกได้ก่อนการรักษา ถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ของผู้ป่วย รวมทั้งช่วยให้สามารถเลือกวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสม ถูกตำแหน่ง ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบพุ่งเป้า ทำลายเฉพาะเชื้อมะเร็ง จึงช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ป่วยน้อยที่สุด นอกจากนี้ Liquid Biopsy ยังสามารถใช้ในการตรวจซ้ำกับผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้อีกด้วย

 


Liquid Biopsy เป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งในวงการแพทย์ หลังจากการตรวจพื้นฐานและประเมินระยะของมะเร็งในปัจจุบันผ่านวิธีการซักประวัติและตรวจร่างกาย การ X-Ray หรือการ CT Scan รวมทั้งการผ่าตัดชิ้นเนื้อมะเร็งเพื่อดูความผิดปกติของเซลล์ ปัจจุบัน Liquid Biopsy เป็นนวัตกรรมทางเลือก มีขั้นตอนการตรวจที่ง่าย รวดเร็ว แม่นยำกว่า 90% และสามารถช่วยลดความเสี่ยงหลายประการ เพียงเจาะเลือดจากผู้ป่วย และวินิจฉัยจากดีเอ็นเอ (DNA) ป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบแล้วว่าเป็นมะเร็ง และต้องการวางแผนการรักษาที่รวดเร็ว ผู้ป่วยมะเร็งพบชิ้นเนื้อซ้ำทั้งจุดเดิม หรือแพร่กระจายไปยังจุดอื่นในร่างกาย ผู้ป่วยมะเร็งที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงจากการผ่าตัด ด้วยตำแหน่งของมะเร็งที่อยู่บริเวณอวัยวะสำคัญ ผ่าตัดชิ้นเนื้อได้ยาก เกิดกังวลในการผ่าตัด เพราะหากตัดออกมาแล้วอาจทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บ หรือได้รับอาการข้างเคียงที่รุนแรง” นายแพทย์ธนุตม์ อธิบายข้อดีของการตรวจวินิจฉัยมะเร็งด้วยวิธี Liquid Biopsy คือ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพราะพยาบาลหรือแพทย์สามารถเจาะเลือดของผู้ป่วยได้เองจากที่ไหนก็ได้ รวมทั้งเป็นวิธีที่สามารถตรวจผู้ป่วยซ้ำได้ มีผลข้างเคียงน้อย ในด้านของการแปลผลสามารถบอกได้ว่ามะเร็งมีการกลายพันธุ์หรือไม่ และเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำ ช่วยให้สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ

 

อย่างไรก็ดี Liquid Biopsy นวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกที่ช่วยให้การตรวจพบ และการรายงานผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจากมะเร็งได้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายเป็นปกติได้ และช่วยในการติดตามผลการรักษาว่าเซลล์มะเร็งจะกลายพันธุ์ไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย นับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในวงการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคมะเร็งได้ในปัจจุบันและอนาคต” นายแพทย์ธนุตม์ กล่าวทิ้งท้าย

ใหม่กว่า เก่ากว่า