SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนและสามารถเข้าไปใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม และการสอบใบรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค Covid-19 พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  

ในประเทศไทย การใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องด้วยการระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงรัฐบาลก็ได้เริ่มตระหนักแล้วว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในยุคนิวนอร์มอลและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ 

“SAS มีสายสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถาบันการศึกษามาตลอดหลายปี นอกจากหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบวิเคราะห์ของ SAS แล้ว ยังช่วยป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่กำลังมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นอีกด้วย” คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว “กลุ่มธุรกิจต้องการบุคลากรที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ได้แก่องค์กรได้ กลุ่มองค์กรจึงอยากรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เข้ามาร่วมงานด้วย”  

หลักสูตร SCYP ของ SAS เปิดให้นักศึกษาสมัครเรียนประกาศนียบัตรของ SAS ในด้านการโปรแกรมมิ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบวิเคราะห์ด้วยภาพ (Visual Analytics) ด้วยวิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเอง หลักสูตรนี้ยังเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนเข้าร่วม SAS Communities และลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์สดซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SAS โดยนักศึกษาสามารถซักถามและได้รู้ข้อมูลล่าสุดอีกด้วย  

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งและเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าสอบใบประกาศได้ โดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก SAS คอยให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวและวิธีการใช้ตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ SAS ยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับลูกค้าของ SAS ที่กำลังมองหามืออาชีพรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยู่อีกด้วย   

ในประเทศไทย เราสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อการเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วไม่เกินสองปี  

โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครรวมถึงราคาในแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา

SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 

SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  

SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว

SAS Certified Associate: การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 

SAS Certified Professional: การโปรแกรมมิ่งขั้นสูง  

SAS Certified Specialist: การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ SAS Viya  

SAS Certified Specialist: ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตร SCYP เกิดขึ้นได้เพราะเราได้ส่งเสริมการศึกษาระบบวิเคราะห์ในภูมิภาคมาโดยตลอด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ได้ที่  

SAS 
ใหม่กว่า เก่ากว่า