ศศินทร์เปิดหลักสูตรปริญญาเอก Sasin DBA (Doctor of Business Administration) สร้างงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง


Sasin School of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Doctor of Business Administration (International Program) หลักสูตรปริญญาเอกแบบพาร์ตไทม์ เน้นผู้นำมากประสบการณ์ที่ต้องการต่อยอดความรู้ ไปสู่การเป็น “real-world researcher” และ “reflexive practitioner”

จุดเด่นของหลักสูตร Sasin DBA :

· เป็นหลักสูตรแบบพาร์ตไทม์ เน้นการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียนออนไลน์และเวิร์คชอปการเรียนรู้แบบ Face to Face ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในช่วง 2 ปีแรก จะเรียนทั้งหมด 6 วิชา มีเนื้อหาการเรียนอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ละวิชาจะมีภาคปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (interactive research workshops) ที่สถาบันฯ ศศินทร์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนในปีที่ 3 จะเป็นการทำงานวิจัย นำเสนองานวิจัย และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

· เน้นโปรเจคท์ ‘Real-Word’ ใช้การวิจัยที่อ้างอิงจากหลักฐานและข้อมูลจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขโจทย์จริงที่สามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจ

• ขับเคลื่อน ‘Transformation’ ด้วยงานวิจัย ด้วยกรอบงานวิจัยและทักษะที่จำเป็นในการทำวิจัย เพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร

• บันไดสู่ c-suite หลักสูตร DBA เหมาะสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา นักวิจัย รวมทั้งนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในอีกระดับ

ศ.ดร. เอียน เฟนวิค (Professor Ian Fenwick, Ph.D.) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือที่เรียกว่า ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หยุดยั้ง หลักสูตร Sasin DBA จะช่วยให้ผู้นำองค์กร ธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความรู้และทักษะที่จะหาสาเหตุ วิเคราะห์ และนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม”

ดร. เบนจามิน เอลล์เวย์ (Dr. Benjamin Ellway) Sasin DBA Lead กล่าวเสริมว่า “ผู้นำที่ดีควรมีการทบทวนและตั้งคำถามกับความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ และมีความสามารถในการปรับตัวที่ดี รวมถึงการใช้หลักจริยธรรมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หลักสูตรนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในอนาคต”

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/347Inpi หรือ https://sasin.edu หรือ โทร. 085 123 6832 และสามารถสมัครเรียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://apply.sasin.edu ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564
ใหม่กว่า เก่ากว่า