Delta Electronics (ประเทศไทย) ติดดัชนีความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก FTSE4Good 2020 เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ปีที่สี่ติดต่อกัน ในการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยผู้จัดทำดัชนีระดับโลก FTSE Russell. 

FTSE Russell ได้รับรองว่าเดลต้า ประเทศไทยผ่านการประเมินอย่างอิสระตามเกณฑ์ FTSE4Good และสามารถสร้างผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่จะเป็นองค์ประกอบของดัชนี FTSE4Good Index Series ซึ่งดัชนี FTSE4Good ถูกใช้สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อพิจารณาและประเมินการลงทุนกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี FTSE4Good Index Series เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 จัดอันดับโดย ฟุตซี่ รัสเซล โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่โดดเด่น ในปี พ.ศ. 2559 ดัชนี FTSE4Good Emerging Index ได้เริ่มใช้ประเมินแก่บริษัทในตลาดเกิดใหม่กว่า 20 ประเทศ โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเดลต้ายังคงมีความมุ่งมั่นเรื่องการบริหารงานที่ประกอบด้วยธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group: LSEG) การจัดอันดับของ FTSE Russell เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเมินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในหลากหลายมิติ โดยนักลงทุนสามารถใช้ดัชนี FTSE4Good เพื่อพิจารณาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเป็นแบบแผนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณและเป็นธรรม นำพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัทระดับโลก (Corporate Citizen) เดลต้า ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) เพื่อการเติบโตที่มั่นคง มอบคุณค่าให้แก่นักลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
ใหม่กว่า เก่ากว่า