Huawei เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ให้บริการเครือข่าย (Carrier Consulting Services) มุ่งสร้างมูลค่าหลากหลายมิติเพื่อลูกค้า


หัวเว่ยเปิดตัวการบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการด้าน (Carrier Consulting Services) พร้อมทั้งสายผลิตภัณฑ์และตัวอย่างบริการให้คำปรึกษาด้าน 5G ของหัวเว่ย ภายในงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit (HAS 2020) เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถรับมือเชิงรุกต่อโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

 

จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอุตสาหกรรมไอซีทีและการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีใหม่มากมาย เช่น เทคโนโลยี 5G คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในตลาด B2B บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจึงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงความท้าทายต่อการดำเนินงานต่างๆ การแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้โซลูชันและบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การวาง      กลยุทธ์ การออกแบบในระดับสูง การออกแบบด้านต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ การวางแผนเครือข่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการปรับโครงสร้างใหม่และการบริหารจัดการอีโค   ซิสเต็มโดยอิงกับมูลค่า เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทำให้เกิดวัฏจักรธุรกิจที่ให้ผลในเชิงบวก ด้วยเหตุนี้ หัวเว่ยจึงได้นำเสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายและลูกค้าของหัวเว่ยเอง

 

จากการสั่งสมประสบการณ์อันยาวนานและการดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการเครือข่ายในระดับโลกมาแล้วมากมาย บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของหัวเว่ยจึงเป็นการพัฒนาระเบียบวิธีที่เรียกว่า V-ID3EA® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือต่างๆ มากกว่า 150 รายการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้โครงการให้คำปรึกษาในระดับโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หัวเว่ยจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการให้คำปรึกษา (consulting portfolios) แก่ผู้ให้บริการเครือข่าย 12 รายการ ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ กลยุทธ์ ธุรกิจ การปฏิบัติงาน และเครือข่าย

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจและเครือข่าย 5G (5G Business-Network Synergetic Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการจัดการโดยอิงตามมูลค่า (Value-based Management Consulting), การให้คำปรึกษาด้านองค์ความรู้องค์กร (Enterprise Know-how Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการปรับโครงสร้างใหม่ (Operation Optimization and Reconstruction Consulting), ศูนย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (DTPC - Digital Transformation Practice Center), การให้คำปรึกษาด้านความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน (Operation Assistance Consulting), การให้คำปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ (Video Consulting), การให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายในครัวเรือน หรือเครือข่ายคงที่ (Home/ Fixed Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านเครือข่ายผู้บริโภค หรือเครือข่ายเคลื่อนที่ (Consumer/ Mobile Network Consulting), การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent Operation Consulting), การให้คำปรึกษาด้านบริการดิจิทัล (Digital Service Consulting) และการให้คำปรึกษาด้านการสร้างรายได้จากประสบการณ์การใช้บริการ (Service Experience Monetization Consulting)

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจและเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยจะทำให้มั่นใจได้ว่าการขยายเครือข่ายจะได้รับการผลักดันด้วยบริการที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการสร้างเครือข่ายตามจำนวนที่ต้องการ (on-demand) และการสร้างเครือข่ายอย่างแม่นยำ เพื่อให้เกิดวัฏจักรธุรกิจที่ให้ผลเชิงบวกในระหว่างการพัฒนา 5G โดยขณะนี้หัวเว่ยได้ให้บริการคำปรึกษา 5G แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายในจีน ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ

 

บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการของหัวเว่ยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์เชิงลึก การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการเข้าถึงทุกภูมิภาคทั่วโลก

 

ปัจจุบัน บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของหัวเว่ยรองรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก โดยมีทีมงานประจำอยู่ใน 9 ภูมิภาคและศูนย์ Competence Centers 2 แห่ง ในอนาคตหัวเว่ยจะเดินหน้าลงทุนในบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสามารถสร้างมูลค่าและในขณะเดียวกันก็ได้มูลค่ากลับคืน หัวเว่ยยังมุ่งหวังที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับโลก พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ เพื่อสร้างกลไกการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ดังนั้น หัวเว่ยจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวมและพัฒนาอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ

No comments: